ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid


2023/24 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid:

 

Õppekava uuendamine ja rakendamine põhirõhuga ainetevahelisel lõimingul ja läbivatel teemadel.

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 • Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes.
 • Õppekava uuendamine.
 • Sisehindamise läbiviimine ja  sisehindamisaruande koostamine.

 

Personalijuhtimine

 • Õpetajate professionaalse arengu (ainealased koolitused) toetamine.
 • Uute töötajate sisseelamise ja mentorlussüsteemi loomine. 

 

Koostöö

 • Õpetajate koostöö ainete lõimingu võimaluste leidmisel ja rakendamisel.
 • Koostöö õppekava uuendamisel teiste Võru valla koolidega.
 • Koostöö lastevanematega laste sotsiaalmeedias käitumise jälgimisel.
 • Kohaliku kogukonna ettevõtete kaasamine õppe-ja kasvatustöösse ning huvitegevusse.

 

Õpetamine ja kasvatamine

 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine: erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 • Koolis on tagatud huvitav, mitmekesine ja korraldatud koolielu. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks on kavandatud tegevused.
 • Õpioskuste kujundamine ja õpimotivatsiooni suurendamine.
 • Kiusamise ennetamine ning VEPA programmi rakendamine

 

Ressursside juhtimine

 • Koolipoolne ressursside juhtimine arvestab vajadusi ja  toetab õppeprotsessi.
 • Säästlike majandamisvõtete planeerimine ja rakendamine.
 • Osapooli kaasav ja läbipaistev eelarve koostamise protsess.

2023/24 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid:

 

Õppekava uuendamine ja rakendamine põhirõhuga ainetevahelisel lõimingul ja läbivatel teemadel.

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 • Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes.
 • Õppekava uuendamine.
 • Sisehindamise läbiviimine ja  sisehindamisaruande koostamine.

 

Personalijuhtimine

 • Õpetajate professionaalse arengu (ainealased koolitused) toetamine.
 • Uute töötajate sisseelamise ja mentorlussüsteemi loomine. 

 

Koostöö

 • Õpetajate koostöö ainete lõimingu võimaluste leidmisel ja rakendamisel.
 • Koostöö õppekava uuendamisel teiste Võru valla koolidega.
 • Koostöö lastevanematega laste sotsiaalmeedias käitumise jälgimisel.
 • Kohaliku kogukonna ettevõtete kaasamine õppe-ja kasvatustöösse ning huvitegevusse.

 

Õpetamine ja kasvatamine

 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine: erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 • Koolis on tagatud huvitav, mitmekesine ja korraldatud koolielu. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks on kavandatud tegevused.
 • Õpioskuste kujundamine ja õpimotivatsiooni suurendamine.
 • Kiusamise ennetamine ning VEPA programmi rakendamine

 

Ressursside juhtimine

 • Koolipoolne ressursside juhtimine arvestab vajadusi ja  toetab õppeprotsessi.
 • Säästlike majandamisvõtete planeerimine ja rakendamine.
 • Osapooli kaasav ja läbipaistev eelarve koostamise protsess.